Основні характеристики газоблоків

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на блоки стінові дрібні (далі - блоки) з ніздрюватого конструкційно-теплоізоляційного бетону автоклавного і неавтоклавного тверднення, які:

- виготовляють із застосуванням цементних, вапнякових, шлакових та змішаних в'яжучих, кремнеземистого компонента (пісок природний, золи та інші вторинні продукти промисловості), а також газо- та піноутворювачів;

- випускають партіями за різальною або касетною технологіями;

- використовують у житловому, цивільному та промисловому будівництві для мурування на розчині або клеї одношарових і багатошарових зовнішніх стін, внутрішніх стін та перегородок у будинках з неагресивним середовищем і відносною вологістю повітря приміщення не більше 75 %. У приміщеннях із вологим режимом на внутрішню поверхню стін із блоків необхідно наносити пароізолююче покриття відповідно до СНиП ІІ-22.

1.2 Стандарт встановлює технічні вимоги до виробів, методи контролю, правила приймання, вимоги безпеки, вказівки щодо транспортування, зберігання і застосування, а також гарантії виробника.

1.3 Стандарт придатний для цілей сертифікації.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведені посилання на такі нормативні документи:

ДБН Г. 1-4-95 Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування в будівництві

ДБН В. 1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В. 1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

ДБН В. 1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції

ДСТУ Б В.2.6-2-95 Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ТОСТ 30244-94) Будівельні матеріали. Методи випробувань на горючість

ДСТУ Б В.2.7-41-95 (ТОСТ 30290-94) Будівельні матеріали. Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності поверхневим перетворювачем

ДСТУ Б В.2.7-45-96 Будівельні матеріали. Бетони ніздрюваті. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99) Будівельні матеріали. Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при стаціонарному тепловому режимі

ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006 Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабо- чей зоньї (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредньїе вещества. Классификация и общие требования безо­пасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Злектробезопасность. Общие требования и номенклатура ви- дов защитьі (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.1.044-89 (ІСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрьівоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методьі их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпечність речовин та матеріалів. Номенклатура показників та методи їх визначення)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопас­ности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.085-82 ССБТ. Сосудьі, работающие под давлением. Клапаньї предохрани- тельньїе. Требования безопасности (ССБП. Посудини, що працюють під тиском. Клапани запобіжні. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессьі производственньїе. Общие требования безопасно­сти (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работьі погрузочно-разгрузочньїе. Общие требования безо­пасности (ССБП. Роботи навантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессьі перемещения грузов на предприятиях. Общие тре­бования безопасности (ССБП. Процеси переміщення вантажів на підприємствах. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защитьі работающих. Общие требования и класси­фикация (ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системи вентиляционньїе. Обшиє требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 10180-90 Бетоньї. Методи определения прочности по контрольним образцам (Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками)

ГОСТ 12730.1-78 Бетоньї. Методи определения плотности (Бетони. Методи визначення густини)

ГОСТ 12730.2-78 Бетоньї. Метод определения влажности (Бетони. Метод визначення вологості)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 15150-69 Машини, прибори и другие технические изделия. Исполнения для раз- личньїх климатических районов. Категории, условия зксплуатации, хранения и транспорти- рования в части воздействия климатических факторов внешней среди (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання та транспортування вчастині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища)

ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучних грузов в транспортних пакетах. Общие требования (Засоби скріплення тарно-штучних вантажів у транспортних пакетах. Загальні вимоги)

ГОСТ 25835-83 Краньї грузоподьемньїе. Классификация механизмов по режимам рабо- гьі і Крани вантажопідйомні. Класифікація механізмів за режимами роботи)

ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строи­тельстве. Правила вьіполнения измерений. Злементьі заводекого изготовления (Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Правила виконання вимірювань. Елементи заводського виготовлення)

ГОСТ 26598-85 Контейнерні и средства пакетирования в строительстве. Общие техни- ческне условия (Контейнери та засоби пакетування у будівництві. Загальні технічні умови) ГОСТ 27574-87 Костюмьі женские для защитьі от общих производственньїх загрязне- - н механических воздействий. Технические условия (Костюми жіночі для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів. Технічні умови)

ГОСТ 27575-87 Костюмьі мужекие для защитьі от общих производственньїх загрязне- кнй и механических воздействий. Технические условия (Костюми чоловічі для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів. Технічні умови).

СНиП Н-22-81 Каменньїе и армокаменньїе конструкции (Кам'яні та армокам'яні конструкції)

СНиП ІІІ-4-80 Техника безопасности в строительстве (Техніка безпеки в будівництві) ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

3. ТИПИ ТА РОЗМІРИ БЛОКІВ

1.1 Блоки мають форму прямокутного паралелепіпеда, торці якого можуть бути плоскими або мати профіль "паз-гребінь" (додаток А).

1.2 Типи і розміри блоків наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Типи блоків Розміри блоків, мм
довжина товщина висота
А - для мурування стін
600 500 200
600 450 300
2С-1 588 450 288
ЗС 600 450 250
600 450 200
600 400 300
5С-1 588 400 288
600 400 250
600 400 200
600 350 300
8С-1 588 350 288
600 350 250
10С 600 350 200
11С 600 300 300
11С-1 588 300 288
12С 600 300 250
13С 600 300 200
14С 600 250 250
15С 600 250 200
5Д-1 300 400 288
300 400 250
300 400 200
300 350 300
8Д-1 300 350 288
300 350 250
10д 300 350 200
11д 300 300 300
11Д-1 300 300 288
12Д 300 300 200
12Д-1 300 200 288

Примітка.Блоки, що позначені літерою Ц (цегла) призначені для влаштування зовнішніх стін з облицюванням цеглою.

3.3 Дозволяється за замовленням разовим (З Р) виготовлення блоків інших розмірів за умови дотримання всіх інших вимог цього стандарту. Блоки такого типу позначають літерами "З Р".

3.4 Умовне позначення блоків при замовленні складається з призначення і типу блоків, розмірів блоків за довжиною, товщиною і висотою в міліметрах, марки бетону за середньою гу стиною, класу бетону за міцністю, марки бетону за морозостійкістю, типу мурування блоків (на розчині - "Р", на клеї - "К"), позначення цього стандарту.

Приклади умовного позначення блоків:

Блоки для мурування стін, тип 13С, довжина 600, товщина 300, висота 200 мм, марка бетону за середньою густиною Б 600, клас бетону В2,5 (М35), марка за морозостійкістю F25, для мурування на клеї:

Блоки А 13С-600 х 300 х 200-Б600-В2,5(М35)-Р25-К-ДСТУ Б В.2.7-137:2008.

Блоки для мурування стін, замовлення разового, довжина 450, товщина 320, висота 350 мм, марка бетону за середньою густиною Б 600, клас бетону В2,5 (М35), марка бетону за морозостійкістю F25, для мурування на розчині:

Блоки А ЗР-450 х 320 х 350-Б600-В2,5(М35)-Р25-Р-ДСТУ Б В.2.7-137:2008.

Блоки для мурування зовнішніх стін з облицюванням цеглою, тип 36СЦ, довжина 600, товщина 300, висота 370 мм, марка бетону за середньою густиною Б 600, клас бетону В2,5 (М35), марка бетону за морозостійкістю F 25, для мурування на розчині:

Блоки А 36СЦ-600 х 300 х 370-Б600-В2,5(М35)-Р25-Р-ДСТУ Б В.2.7-137:2008.

Національний стандарт України

Національний стандарт УкраїниНаціональний стандарт УкраїниНаціональний стандарт УкраїниНаціональний стандарт УкраїниНаціональний стандарт УкраїниНаціональний стандарт УкраїниНаціональний стандарт України